Home Mamo, tato przeczytaj KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
środa, 13 lipca 2016 10:10

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 3W PIONKACH

NA LATA 2015/16 – 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2015 r.

 

 

 

 

Moje przedszkole to mój drugi dom,
bo stawia na Mnie
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.

 

  

U podłoża Koncepcji Pracy Przedszkola Nr 3 w Pionkach leży przekonanie , że wiek przedszkolny to złoty okres w rozwoju dziecka i należy go optymalnie wykorzystać aby stworzyć naszym wychowankom jak najlepszy start w dalsze życie. Każde dziecko posiada określony potencjał umysłowy i możliwości rozwojowe. one punktem wyjścia do dalszych działań przedszkola, które będą miały na celu stymulowanie jego rozwoju i wyposażenie go w umiejętności, postawy oraz kompetencje przydatne zarówno w życiu codziennym, kontaktach społecznych, jak i zdobywaniu wiedzy.


 


 


 

Misją naszego Przedszkola jest

- zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

- wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

Istniejemy po to, by wspomagać rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtować w nim poczucie własnej wartości, uczyć go tolerancji, pomagać w pokonywaniu trudności oraz umożliwiać rozwój uzdolnień i zainteresowań, kształtować właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego, wyposażyć wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny, rozwijać kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtować otwartość na wiedzę.

I. Diagnoza

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań , jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy, uwzględniono również potrzeby dzieci i środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie obserwacji dzieci, wyników badań i analiz pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do zrealizowania określonych celów i zadań .

II. Priorytety

 

 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości;

 • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności;

 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym;

 • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność;

 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć;

 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo

 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych;

 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami;

 • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki

   

  Cele główne:

 • 1.      Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

2.      Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w szkole i codziennym życiu.

 • 3.      Stałe podnoszenie poziomu wychowania, nauczania i opieki.

 • 4.      Samokształcenie kadry, poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.

 • 5.      Efektywne współdziałanie z rodzicami.

 • 6.      Angażowanie i pozyskiwanie  środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.

 • 7.      Dostosowanie bazy przedszkola do przyjętej koncepcji pracy.

 • 8.      Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy przedszkola.

 • 9.      Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.


 

Cele realizowane będą poprzez:

 • Szkolenie kadry w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania zainteresowań, zdolności i talentów, wspierania dzieci wymagających pomocy.

 • Poszerzenie działalności innowacyjnej.

 • Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej .

 • Tworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego środowiska do zabawy i nauki.

 • Poszerzenie form upowszechniania prawa oświatowego, wiedzy pedagogicznej i praw dziecka wśród pracowników i rodziców.

 • Rozwój zawodowy nauczycieli - uzupełnienie i zdobycie dodatkowych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy.

 • Poszerzenie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami w środowisku w celu wzbogacenia treści i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 • Dostosowanie czasu pracy przedszkola do oczekiwań rodziców.

 • Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami.

 • Poprawa materialnych i higienicznych warunków pracy i nauki.

 • Doskonalenie umiejętności gromadzenia, analizy i wykorzystania informacji o pracy przedszkola.

 • Opracowanie i wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu pozyskiwania i obiegu informacji.

 • Stosowanie różnorodnych form promocji przedszkola w środowisku.

 

 

III. Model absolwenta, do jakiego będziemy dążyć realizując niniejszą koncepcję pracy

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w środowisku i odnajduje się w roli ucznia.

 

WYKAZUJE:

 • motywacje do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

 • umiejętność korzystania z posiadanych wiadomości i logicznego myślenia,

 • umiejętność koncentracji i wytrwałości,

 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami ( gdy mu się coś nie uda podejmuje kolejne próby),

 • umiejętność współpracy w grupie ( podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

 • tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

 • samodzielność,

 • odporność na sytuacje problemowe.

POSIADA:

 • zdolność do obdarzania nauczycieli i innych dorosłych należytą uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,

 • właściwe wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

 • podstawową wiedzę o świecie.

 

UMIE:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcje gdy samodzielnie wykona zadanie,

 • wyrażać własne myśli i odczucia,

 • wyrażać emocje w akceptowany społeczznie sposób

ROZUMIE,ZNA:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny , dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

 • zasady kultury współżycia, postępowania,

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbolikę narodową,

 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska,

NIE OBAWIA SIĘ:

 • prezentować swoje umiejętności (radzi sobie z występami publicznymi),

 • wykazywać inicjatywę w działaniu, dzielić się swoimi pomysłami,

 • wyrażania swoich uczuć

 


 

IV. Kierunki priorytetowe na najbliższe 4 lata

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.


 


 

"Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"

Zadania:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Cele:

1. Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności

2. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki

3. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka

4. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania

5. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)

6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych

7. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną

 

Działania:

1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:

- udział dzieci w koncertach muzycznych

- śpiew indywidualny, zbiorowy

- taniec

2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"

3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej

4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)

5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:

- udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej

- organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola

6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:

- doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

- eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku

- ćwiczenia emisyjne

- śpiewanie i słuchanie piosenek

- urządzenie w salach "kącików muzycznych"

- samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu

- łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)

8.Nauka prostych układów tanecznych inspirowanych regionalnymi tańcami ludowymi.

9. Budowanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem , krajem, oraz kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym poprzez muzykę, śpiew, taniec, uroczystości, obchody świąt itp.

10. Dostarczenie dzieciom wiedzy o miejscu, w którym się urodziliśmy i żyjemy oraz budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu i elementów folkloru ziemi radomskiej.

11. „Piosenki i tańce z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków” – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez prowadzenie rozmów z dziadkami i rodzicami na temat przeszłości – zaproszenie do udziału w zajęciach w przedszkolu.


 

Monitorowanie

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze monitoringu, karty obserwacji,, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwację zajęć, analizę dokumentów.


 

,,Twórczy przedszkolak"

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.

2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

 

Działania:

1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:

- Kąciki plastyczne

- Skrzynie skarbów

- Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki

- Ekspozycje dzieł znanych twórców

- Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.

- Cykl zajęć dodatkowych „Mali odkrywcy” {jeden raz w miesiącu}.

3. Wystawy/aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.

4. Organizacja konkursów plastycznych - przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.


 

5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci - udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.

6. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

- Koncerty muzyczne

- Teatrzyki w przedszkolu i wyjazd do teatru.

- Wystawy i pokazy sztuki ludowej

- Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty

7. Udział w akcjach zewnętrznych , środowiskowych skierowanych do przedszkolaków


 

Monitorowanie

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosujemy narzędzia: karty obserwacji dzieci, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną, obserwacje zajęć, analizę dokumentów.


 

"Nasze emocje i uczucia"

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności.

Cele:

1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej

2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie

3. Poznanie własnych praw i obowiązków

4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie

6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

Działania:

1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.

2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:

- aranżacja i modernizacja sal

- stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy

3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka

- prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

- podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych

- prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).

4. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.

5. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych

- opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.

- dostarczanie wzorów właściwego zachowania się

- ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

6. Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

 

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwacje zajęć, analizę dokumentów.


 

"Dziecięca ekspresja werbalna"

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Cele:

1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.

2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.

3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.

4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

5. Rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania.

6. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:

1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, i inne.

2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:

- analiza treści pozycji literackich, przedstawianie ich treści własnymi słowami,

- układanie krótkich opowiadań, inscenizowanie,

- zabawy słownikowe, nauka wierszyków, wyliczanek,

- tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,

- poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,

- ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.

3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).

4. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.

5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.

6. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.

7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.

8. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.

9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. dzieci - dzieciom.

10. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

 

Monitorowanie Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci. Zastosujemy narzędzia: ankiety, klarty obserwacji dzieci, obserwację zajęć, analizę dokumentów i danych.


 

V. Ewaluacja (po 4 latach)

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami .

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

 2. Czuje się bezpiecznie,

 3. Rozwija się twórczo,

 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,

 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,

 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 8. Jest dobrze przygotowane do kolejnego etapu edukacji w szkole

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

 2. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.

 3. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

 4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

 5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

 6. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.

 7. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

 3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.

 7. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

 8. Monitorują efektywność własnej pracy – samokontrola.

 9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.


 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Koncepcja pracy przedszkola jest dokumentem na bieżąco analizowanym i może ulegać modyfikacji.

 2. Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.

 3. Koncepcję pracy przedszkola zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców

 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

 5. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.